Obchodné podmienky

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s., Kvítkovická 1528, 763 61 Napajedla, Česká republika, IČ: 06021255, DIČ: CZ06021255 (ďalej len „predávajúci“), upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník ČR (ďalej len „občiansky zákonník“), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“), uzatvorené medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“), prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke, umiestnenej na internetovej adrese vasbytovytextil.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia, odchýlne od obchodných podmienok, je možné dojednať v kúpnej zmluve. Takéto dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť, či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 1. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho, ktorú vykonal na webovej stránke, môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonať objednávanie tovaru taktiež bez registrácie, priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje, uvedené v užívateľskom účte, je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene, povinný aktualizovať. Údaje, uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru, sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet viac ako 2 roky nevyužíva alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti, vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Akákoľvek prezentácia tovaru, umiestnená vo webovom rozhraní obchodu, je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a služieb. Ceny tovaru a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho, uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch, spojených s balením a dodaním tovaru, uvedené vo webovom rozhraní obchodu, platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky a lebo Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednávanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • Objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • Spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spolu len ako „objednávka“)

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu, je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby, vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci, ihneď po prijatí objednávky, kupujúcemu toto prijatie potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, uvedenú v užívateľskom rozhraní, či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený, v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácia), ktoré predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku, pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3.9. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré už niekedy v minulosti podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

3.10. Kupujúci má právo zrušiť objednávku ešte pred jej vybavením. Pre zrušenie objednávky kontaktuje zákaznícky servis predávajúceho a podá žiadosť o zrušenie objednávky. Pracovník zákazníckeho servisu predávajúceho vždy potvrdí stornovanie objednávky kupujúceho, a to väčšinou rovnakou formou ako bola podaná žiadosť o storno.

 1. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu za tovar a prípadné náklady, spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy, môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti alebo platobnou kartou, a to na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke,
 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere, na niektorej z predajní predávajúceho,
 • bankovým prevodom alebo platobnou kartou cez platobnú bránu GoPay,
 • vopred bankovým prevodom.

4.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené inak, pod kúpnu cenou rozumieme náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu, či inú obdobnú platbu.

4.4. V prípade platby na dobierku, je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby, je kúpna cena splatná v okamihu uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby, je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby, je záväzok kupujúceho, uhradiť kúpnu cenu, splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru, poskytnuté predávajúcim kupujúcemu, nie je možné vzájomne kombinovať.

4.7. Ak je dané všeobecnými záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb, uskutočnených na základe kúpnej zmluvy, kupujúcemu daňový doklad – paragón alebo faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – paragón alebo faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po úhrade ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka (ČR), nie je možné, okrem iného, odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na závesy a záclony “na mieru”, kedy zákazník konfiguruje finálny výrobok prostredníctvom konfigurátoru umiestneného na e-shope u príslušného tovaru a závesy kusové.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 , či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka, právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnásť (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.  Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár, poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať e-mailom na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@vasbytovytextil.sk.

Formulár Pre Vrátenie Tovaru SJ

Písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy, spolu s vráteným tovarom, môže kupujúci zaslať na adresu centrálneho skladu predávajúceho:

BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s., Kvítkovická 1528, 763 61 Napajedla, Česká republika

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, podľa čl. 5.2 obchodných podmienok, sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnásť (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie náklady  spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou cestou – poštou. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, a ak je to možné, v pôvodnom obale. V prípade odstúpenia od zmluvy má kupujúci nárok na vrátenie finančných prostriedkov za dopravu v najnižšej ponúkanej výške. Predávajúci neakceptuje zaslanie vráteného tovaru zákazníkom na dobierku.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy, podľa čl. 5.2 obchodných podmienok, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnásť (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to na bankový účet kupujúceho, uvedený v texte o odstúpení od zmluvy. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim, či už pri vrátení tovaru alebo iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci súhlasí a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúceho, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5. Nárok na úhradu škody, vzniknutej na tovare, je predávajúci oprávnený jednostranne použiť proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim, je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet, určený kupujúcim.

5.7. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú tovarom poskytnuté dary, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 14 dní, účinnosť darovacej zmluvy končí a spotrebiteľ je povinný, spolu s vráteným tovarom, vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté dary, vrátane všetkého, čím sa obohatil. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie sa spotrebiteľa. V prípade, že nie je možné vydanie predmetov bezdôvodného obohatenia sa, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká zmluva kúpna a zmluvy sú považované z tohto hľadiska samostatne.

 1. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady, spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci, podľa kúpnej zmluvy, povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tento tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je zo strany kupujúceho, nutné tovar doručiť opakovane, alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný hradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu, je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru, a v prípade akýchkoľvek zistených poškodení, túto skutočnosť okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade potvrdenia porušenia obalu, nasvedčujúceho neoprávnené vniknutie do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru, môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti  zmluvných strán, ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci zaručuje kupujúcemu záruku na tovare v lehote 24 mesiacov, okrem kozmetických a potravinárskych výrobkov, kde je minimálna trvanlivosť uvedená priamo na výrobku.

7.3. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá poškodenia a chyby. Najmä sa zaväzuje kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba takáto dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával, s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy, ním uskutočnenej,
 • sa tovar hodí pre účel, ktorý predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá kvalite alebo predvedenej vzorke alebo predlohe, ak bolo predvedenie zmluvnej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.4. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu pre chybu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná. Na opotrebenie tovaru, spôsobené jeho obvyklým používaním alebo opotrebenie, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo to vyplýva z povahy tovaru.

7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese centrálneho skladu predávajúceho:

BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s., Kvítkovická 1528, 763 61 Napajedla, Česká republika

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán, súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby, môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym kódexom správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on-line, nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr , je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.4. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia.  Živnostenskú kontrolu vykonáva, v rámci svojej pôsobnosti príslušný Živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu aj dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spolu všetko len ako „osobné údaje“).

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných informácií kupujúcemu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu, podľa tohto článku, nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke, uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Predávajúci je rovnako oprávnený poskytnúť osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, adresa, prípadne telefónne číslo) inému správcovi, za účelom ponuky obchodu a služieb.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu 10 rokov a budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom .

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže, vo vzťahu k predávajúcemu, odvolať písomne oznámením na adresu predávajúceho.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho, alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné, s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9. Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Túto žiadosť je potrebné zaslať písomne na adresu centrálneho skladu predávajúceho:

BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s., Kvítkovická 1528, 763 61 Napajedla, Česká republika

Predávajúci má právo za poskytnutie informácie, podľa predchádzajúcej vety, požadovať primeranú úhradu, neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie informácie.

 1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ A UKLADANIE COOKIES

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho, na elektronickú adresu kupujúceho a tiež súhlasí so zasielaním obchodných informácií predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť tak, aby nedošlo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety, kedykoľvek odvolať.

10.3. Vzhľadom k tomu, že náš obchod je zapojený do služby Heuréka “Overené Zákazníkmi”, môže byť kupujúcemu, 10 dní po objednaní tovaru, zaslaný dotazník, kde môže vyjadriť svoju spokojnosť/nespokojnosť s poskytnutými službami. Dotazník je odosielaný automaticky službou Heuréka všetkým nakupujúcim v e-shope.

Pokiaľ kupujúci nemá záujem tento dotazník dostať, doporučujeme objednať emailom či telefonicky.

 1. DORUČOVANIE

11.1. Kupujúcemu môže byť doručované na adresu elektronickej pošty, uvedenú v jeho užívateľskom účte, či uvedenú kupujúcim v objednávke.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Pokiaľ vzťah, založený kúpnou zmluvou, obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastupuje ustanovenie, ktorého význam sa neplatnému ustanoveniu, čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a dodatky kúpnej zmluvy, či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.3. Kúpna zmluva, vrátane obchodných podmienok, je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobne a nie je prístupná.

12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho:

adresa pre doručovanie:

BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s., Kvítkovická 1528, 763 61 Napajedla, Česká republika

adresa elektronickej pošty:

info@vasbytovytextil.sk

telefón:  777 839 845

Napajedla,  dňa 29. Augusta 2017

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku, tak najneskôr do 48 hodín.

Upozornenie:

Prevádzkovateľom a majiteľom e-shopu VášBytovýTextil.cz je spoločnosť Net Distribution s.r.o., Masarykova 116, 698 01 Veselí nad Moravou, Česká republika

Fakturácia menom spoločnosti BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s., obchodný model spolupráce a využitie obchodnej značky “Škodák” je so súhlasom spoločnosti BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s., Kvítkovická 1528, 763 61 Napajedla, Česká republika

Všetky fotografie, vizualizácie, grafické prvky a texty publikované na e-shope VasBytovyTextil.sk sú chránené autorským zákonom. Ich ďalšie použitie je možné len so súhlasom autora – firmou © Net Distribution s.r.o.