Ochrana údajov | GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV/GDPR

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako spoločnosť BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s., Kvítkovická 1528, 763 61 Napajedla, Česká republika, IČ: 06021255, DIČ: CZ06021255 (firma Škodák) používa a chráni všetky informácie, ktoré sú spoločnosti firma Škodák poskytované, používaním tejto webovej stránky. Firma Škodák sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť Vašich osobných údajov. Pokiaľ by sme Vás požiadali o poskytnutie určitej informácie, podľa ktorej môžete byť pri používaní týchto webových stránok identifikovaní, uisťujeme Vás, že táto informácia bude použitá len v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Firma Škodák môže tieto zásady z času na čas zmeniť aktualizáciou tejto strany. Občas by ste túto stranu mali skontrolovať, aby ste sa uistili, že Vám prípadné zmeny vyhovujú. Tieto zásady sú platné od 12. 1. 2018.

Správcom údajov je spoločnosť BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s., Kvítkovická 1528, 763 61 Napajedla, Česká republika.

Tým, že nám poskytnete Vaše osobné údaje, nám dávate svoj súhlas so spracovaním a správou údajov, ktorých účel a podmienky použitia sú stanovené nižšie. Všetky Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budú zhromaždené, uložené a použité v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č.101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, (ďalej len  “Zákon”), so zákonom č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a taktiež podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ako i príslušných noriem Európskej únie.

Osobné údaje sú informácie, ktoré Vás môžu identifikovať ako žijúceho jedinca, či už samé o sebe alebo súčasne s ďalšími informáciami, ktoré máme, alebo pravdepodobne máme.

ČO ZHROMAŽĎUJEME

Môžeme o Vás zhromažďovať a spracovávať nasledovné údaje:

 1. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom prístupu a vyplnením formulára na stránkách vasbytovytextil.sk (ďalej len “Webové stránky”)
 2. Pokiaľ nás kontaktujete, môžeme uchovávať záznam o tejto korešpondencii.
 3. Podrobné informácie o Vašich návštevách Webových stránok a o zdrojoch, ku ktorým ste sa pripojili.

Ak nesúhlasíte s tým, aby Vaše osobné údaje boli používané v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov, prosíme, aby ste nám svoje osobné údaje neodovzdávali prostredníctvom Webových stránok.

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Informácie, o ktoré Vás žiadame, môžu zahŕňať:

 1. Meno/Priezvisko
 2. Adresa trvalého bydliska, mesto, PSČ/ korešpondenčná adresa
 3. Emailová adresa
 4. Mobilné telefónne číslo, pracovné telefónne číslo
 5. Heslo pre komunikáciu
 6. Spôsob úhrady, bankové spojenie
 7. Ďalšie informácie, týkajúce sa Vašej identifikácie
 8. Informácie poskytnuté v akomkoľvek poli “voľný text” na Webových stránkach (t.j. prázdne miesta, kam môžete ľubovoľne vkladať komentáre)

Tento zoznam nie je vyčerpaný a môže byť aktualizovaný.

KDE UKLADÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje, ktoré sme získali prostredníctvom Webových stránok, smerujú do jedného alebo viac IT systémov. Tu sú uložené a použité za účelom (napr.) spracovania Vašej požiadavky na informáciu tak, aby ste na Vašu otázku dostali riadnu odpoveď a informácie o našich produktoch, za účelom uzatvorenia zmluvy (prijatie a vybavenie Vašej objednávky).

Vaše osobné údaje môžu byť uchovávané na našich zabezpečených serveroch v našich IT systémoch v Českej republike. Poskytnutím svojich osobných údajov s týmto prevodom, uložením alebo spracovaním vyjadrujete súhlas. Pre zaistenie bezpečného spracovania Vašich údajov, v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov, využívame všetky možné, a k tomu dôležité opatrenia.

Súhlasíte s tým, že Vami poskytnuté osobné údaje budú systematicky spravované automatickým spôsobom, za použitia automatických a akýchkoľvek ďalších nástrojov informačného systému.

K ČOMU NÁM SLÚŽIA ZÍSKANÉ INFORMÁCIE

 1. Zabezpečenie, čo najefektívnejšieho spôsobu prezentácie obsahu našich Webových stránok pre Vás
 2. Zabezpečenie plnenia zmluvy
 3. Interné vedenie záznamov
 4. Poskytnutie informácie, produktu alebo služby podľa Vašej požiadavky alebo poskytnutie takých informácií a služieb, pri ktorých predpokladáme, že by Vás mohli zaujímať, vrátane obehu marketingových materiálov, použitím emailovej adresy, ktorú ste nám poskytli
 5. Občasný kontakt s Vami za účelom prieskumu trhu
 6. Zasielanie priameho marketingu elektronickou cestou (emailom alebo SMS) o produktoch a službách (len vtedy, ak budeme mať od Vás príslušný súhlas)
 7. Oznámenie o zmenách našich služieb

PRIAMY MARKETING

Pri každom súbore Vašich osobných informácií na Webových stránkach, si vzájomne vyjasníme, či môžu byť Vaše údaje použité pre účely priameho marketingu. Zároveň Vás vždy požiadame o súhlas k jeho odberu alebo Vám umožníme sa z jeho odberu odhlásiť.

Ak ste našim zákazníkom a v minulosti ste si u nás už objednali, môžeme Vám zasielať ponuky na adresu poštovú i emailovú – z právneho titulu ide o tzv. oprávnený záujem.

Pokiaľ už o naše ponuky neprejavíte záujem, zavolajte nám to prosím na tel. číslo 0918 839845. Odhlásiť sa z odberu noviniek emailom môžete cez odkaz v ktoromkoľvek newsletteri.

Pokiaľ sa u nás zaregistrujete k odberu noviniek alebo si zriadite zákaznícky účet aj napriek tomu, že si nič neobjednáte, môžeme Vás priamym marketingom kontaktovať len vtedy, ak nám k tomu dáte súhlas.

Budeme Vás kontaktovať elektronickou cestou (e-mailom) alebo telefonicky ohľadne informácií, ktoré ste si vyžiadali a tiež ohľadom informácií s podobným predmetom, ktorý bol uvedený vo Vašej požiadavke, alebo bol predmetom Vášho predchádzajúceho nákupu u nás, prípadne Vám zašleme tlačený katalóg s ponukou tovaru. Ak si neprajete, aby sme týmto spôsobom použili vaše údaje,  môžete vo formulári, ktorým zbierame Vaše osobné údaje, označiť príslušné pole.

DOBA SPRAVOVANIA ÚDAJOV

Vaše osobné údaje, ktoré súvisia s kúpnou zmluvou, budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností, vyplývajúcich zo zmluvy (napr. reklamačná lehota) a ďalej po dobu potrebnú pre účely archivovania, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (10 rokov, napr. podľa zákona o účtovníctve, DPH, atď.)

Osobné údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu, budeme spracovávať najviac do odvolania Vášho súhlasu pre tento účel spracovania.

BEZPEČNOSŤ

Zaväzujeme sa zaistiť bezpečnosť Vašich údajov. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k nim alebo ich neoprávnenému zverejneniu, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a manažérské postupy pre ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme. Súhlasíte s tým, že údaje, ktoré nám poskytnete, budú spravované systematicky a pomocou automatických prostriedkov. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na našich zabezpečených serveroch.

POSKYTOVANIE VAŠICH DÁT

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť iným spoločnostiam, ktoré angažujeme preto, aby nám pomohli s našimi aktivitami, napr. spoločnostiam zabezpečujúcim prepravu a doručenie Vami zakúpených produktov, spoločnostiam pre výskum trhu, poskytovateľom IT hostingu a údržby, spoločnostiam, ktoré pre nás vykonávajú činnosť ako spracovateľ osobných údajov,   s ktorými máme uzatvorenú zodpovedajúcu zmluvu (toto nie je konečný zoznam). Vaše osobné údaje môžeme tiež odovzdať stranám, pre ktoré od Vás dostaneme súhlas k poskytnutiu týchto Vašich údajov.

Môžeme tiež odovzdať Vaše osobné údaje tretím stranám, ak máme povinnosť poskytnúť alebo zdieľať Vaše osobné údaje, za účelom splnenia zákonnej povinnosti.

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

Nižšie Vás informujeme o právach, ktoré Vám podľa príslušných právnych predpisov prináležia v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, a to konkrétne o:

 1. Práve prístupu k svojim osobným údajom, požadovať výpis.
  Jedná sa o výpis údajov, ktoré o Vás vedieme, tzv. právo na prístup. Výpis Vám pripravíme vo formáte podľa našich možností. Nemáte právo požadovať výpis vo Vami stanovenom formáte. Výnimkou, kedy nesmieme výpis zhotoviť , sú prípady, týkajúce sa dokumentov, ktorých zverejnením by boli ohrozené práva a sloboda iných osôb. Jedná sa o osobné údaje ďalších osôb, o ochranu obchodného tajomstva, duševného vlastníctva a pod.
 2. Práve na opravu osobných údajov
  V prípade, ak zistíte, že o Vás vedieme nepresné, neaktuálne alebo neúplné údaje, požiadajte o ich opravu alebo doplnenie.
 3. Práve na výmaz (tzv. “právom byť zabudnutý”)
  Výmaz musíme vykonať v prípadoch, keď by sme mali uložené osobné údaje po stanovenej dobe uloženia alebo nemali platný právny titul. Výmaz naopak nesmieme zo zákona vykonať v prípadoch, kedy je spracovanie z titulu Plnenia zmluvy alebo Právnej povinnosti.
 4. Práve na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov
  Toto sa týka spracovania z titulu oprávneného záujmu. K obmedzeniu spracovania dochádza v prípade podania námietky a obmedzenie bude trvať po dobu posudzovania námietky.
 5. Práve vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodov, týkajúcich sa konkrétnej situácie zákazníka
  Podať námietku je možné v prípadoch, kedy je spracovanie uskutočnené z titulu oprávneného záujmu. Námietka proti zasielaniu obchodných informácií bude vždy uznaná.
 6. Práve na prenositeľnosť údajov
  Výpis v prenositeľnom formáte môžete požadovať len v prípadoch spracovania, založených na právnych tituloch – plnenie zmluvy a súhlasu. Môžete požadovať vypísanie len tých údajov, ktoré ste nám poskytlli a ktoré vedieme v elektronickej podobne a nemáte právo požadovať formát.
 7. Práve svoj súhlas kedykoľvek odvolať
  To je možné v prípadoch, kedy je spracovanie vykonané na základe súhlasu. Ak ste k spracovaniu poskytli súhlas a odvoláte ho, bude spracovanie ukončené.
 8. Podať námietku proti automatizovanému rozhodovaniu
  Nevykonávame žiadne spracovanie založené na automatizovanom rozhodovaní.
 9. Práve podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz
  V prípade, že by sme Vám na Vašu žiadosť do 1 mesiaca neodpovedali, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ máte informácie alebo zistíte, že my, alebo nami poverené tretie osoby vykonávajú spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného alebo osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Vaše osobné údaje nepresné, s ohľadom na účel ich spracovania, môžete  od nás žiadať doplnenie, opravu, blokovanie alebo likvidáciu Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať na info@vasbytovytextil.sk alebo písomne na adrese BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s., Kvítkovická 1528, 763 61 Napajedla, Česká republika, prípadne telefonicky na tel. čísle 0918 839845. Odvolaním Vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania, založená na súhlase, udelenom pred jeho odvolaním.

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Naše Webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné zaujímavé webové stránky. Ak však takýto odkaz použijete a naše Webové stránky opustíte, mali by ste si uvedomiť, že nad týmito inými webovými stránkami nemáme žiadnu kontrolu. Nemôžeme preto zodpovedať za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré poskytnete pri návšteve takýchto stránok, a na takéto stránky sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov. Mali by ste byť opatrní a vyhľadať si prehlásenie o ochrane osobných dát platné pre dané webové stránky.

POUŽÍVAJÚ WEBOVÉ STRÁNKY SÚBORY COOKIES A ČO TIETO SÚBORY PREDSTAVUJÚ?

Máme možnosť zhromažďovať informácie o súboroch cookies na koncovom zariadení užívateľa a ďalších podobných technológiách, ako je miestne úložisko dát prehliadača alebo nápoveda.

Cookie je malý textový súbor, ktorý prehliadač ukladá na koncové zariadenie užívateľa.  Súbory Cookies často obsahujú anonymný, jedinečný identifikátor, ktorý nám dovoľuje určovať a počítať prehliadače, ktoré navštevujú naše stránky. Cookies nám tiež umožňuje zbierať informácie o tom, ako a kedy sú používané služby: napríklad, z ktorej stránky sa užívateľ na naše služby dostal, kedy a čo užívateľ webu na našich Webových stránkach prehliada, ktorý prehliadač používa, aké je rozlíšenie obrazovky, aký je operačný systém, aká je adresa IP terminálu užívateľa a sériové číslo. Cookies tiež užívateľovi poskytuje možnosť nevkladať zakaždým užívateľské meno, heslo a osobné prispôsobenie.

Cookies sa samé v sieti nepohybujú, sú terminálu užívateľa priradené webovou stránkou, ktorú si užívateľ načíta. Súbory cookies môže neskôr čítať a používať len server, ktorý tieto súbory zaslal. Cookies a podobné technológie nepoškodzujú terminál užívateľa alebo jeho súbory, ani nemôžu byť používané k spusteniu programu alebo k šíreniu vírusov.

Užívatelia nemôžu byť, len pomocou cookies alebo ďalších technológií, identifikovaní a naše Webové stránky nemôžu vedieť, napr. e-mailovú adresu užívateľa, pokiaľ nám ju sám neuviedol. So zreteľom na právne predpisy pre ochranu súkromia a zásad ochrany osobných údajov, pri každej službe môžu byť informácie získané zo súborov cookies a iných podobných technológií, spojené s prípadnými ďalšími informáciami, získanými od užívateľa iným spôsobom.

Prečo sa súbory cookies používajú?

Cookies a podobné technológie sa používajú pre analýzu a ďalší vývoj našich služieb, aby sme mohli našim užívateľom poskytovať lepšie služby. Cookies a podobné technológie používame taktiež pri zisťovaní počtu návštevníkov a pri štatistickom  monitorovaní pri meraní efektivity reklamy. Napr. pri marketingových e-mailoch a letákoch môžeme zistiť, ktoré správy boli otvorené a na ich základe sledovať, napr. posun z internetového obchodu. Pre zlepšenie využiteľnosti našich Webových stránok spracovávame krátkodobé štúdie, v ktorých môžeme ukladať dáta pohybu myšou užívateľa a návštevy špecifických stránok.

Potrebujete poradiť?

V prípade, že máte nejaké otázky alebo nám chcete čokoľvek oznámiť, pošlite nám otázky na adresu: info@vasbytovytextil.sk. Radi Vám poradíme a Vaše otázky zodpovieme najneskôr do 2. pracovného dňa.